1.) A játék szervezője

A rajzpályázat szervezője a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet – eMagyarország Centrum (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-77244/2014.) (a továbbiakban: Szervező)

2.) A játék témája

A rajzverseny témája: Rajzold le a jövő digitális eszközét, minimum 100 év távlatában! A rajz bármilyen IKT eszközt ábrázolhat, mely a jövő információs társadalmában meghatározó lehet (pl: laptop, PC, okostelefon).

3.) Formai és technikai követelmények:

• Az elkészült műveket szkennelt formában kérjük eljuttatni a varib@niif.hu e-mail címre

• Technika: színes ceruza, filctoll, tempera, olajfesték, gioconda, zsírkréta, vagy olajpasztell

• Méret: A/4

• Szkennelés felbontása: minimum 300dpi

• Szkennelt file kiterjesztése:JPG

• Szkennelt file maximális mérete: 6 MB

4.) Játékban történő részvétel feltételei

A Játékban részt vehet minden eTanácsadói ID számmal rendelkező eTanácsadó, aki valamely eMagyarország Ponton eTanácsadói tevékenységet folytat.(a továbbiakban: Játékos). A Játékhoz szükséges, hogy a Játékos a Szervező Facebook oldalának kedvelője legyen, továbbá az, hogy legalább egy, 6-12 éves korú gyermek által, a 2. pontban megjelölt témában, valamint a 3. pontban megjelölt formai követelményeknek megfelelően készített rajzot, digitalizálva elküldjön a varib@niif.hu e-mail címre. A küldött e-mailben szerepelnie kell az eTanácsadó nevének, eTanácsadó ID számának, eMagyarország Pont címének, eMagyarország Pont ID számának, az eTanácsadó e-mailes elérhetőségének, a rajzot készítő gyermek nevének, életkorának, a megye és a település feltüntetésével együtt.

A Játékos a Játék teljes időtartama alatt korcsoportonként maximum egyszer jogosult Pályázatot benyújtani.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálja, és amennyiben azok, vagy az azokat beküldő Játékosok nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Játékból szintén kizárhatja.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a saját e-mail címükről küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem a saját e-mail címét veszi igénybe a regisztráció során, úgy a postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat benyújtásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékból ki vannak zárva a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium székhelyén, illetve telephelyein főállású munkajogviszonyban, megbízási jogviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

5.) A Játék Időtartama

A Pályázatok benyújtásának időtartama: 2014. augusztus 1. 10.00 óra – 2014. szeptember 30. 23.59 óra

A Facebookra feltöltött Pályázatokra történő szavazás időtartama:

2014. október 3. 14.00 óra – 2014. október 16. 23.59 óra

6.) A Játék menete, zsűrizés

Szervező a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatokat korcsoport szerint (I. korcsoport 6-8 évesek, II. korcsoport 9-12 évesek) feltölti a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/pages/eMagyarorsz%C3%A1g-Centrum/127395713946127?fref=ts) erre a célra létrehozott fényképalbumba. A feltöltött rajzokra bármely a Facebook közösségi oldalon regisztrációval rendelkező magánszemély szavazhat.

A zsűrizésen kizárólag azok a Pályázatok vesznek részt, amelyeket olyan Résztvevők küldtek be a Játékba, akik a Szervező Facebook oldalának kedvelői. Szervező ezt a Pályázatok Facebookra történő feltöltése előtt ellenőrzi. A Facebookra feltöltött Pályázatokra leadott kedvelések (lájkok) alapján Szervező minden korcsoportban kiválasztja a legtöbb szavazatot (lájkot) kapott rajzot, tehát összesen kettő Pályázatot.

Az állampolgárok által kiválasztott legnépszerűbb Pályázatok mellett a Szervező által felállított háromtagú bizottság (zsűri), 2014. október 17-én 10 órakor egy darab ún. eMagyarország Centrum díjas Pályázatot is kiválaszt. A Facebook kedvelések által meghatározott eredmény, illetve a háromtagú bizottság döntése ellen nincs helye sem fellebbezésnek, sem panasznak.

7.) Nyeremény, nyertes értesítése, nyeremény átadása

A Játékban három darab nyertes Pályázat kerül kiválasztásra, amely alapján a Szervező 1-1 db Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wifi 16GB P5210 táblagépet ajándékoz a Pályázatot benyújtó eTanácsadónak, továbbá 1-1 db digitális Bamboo CTE 450 típusú grafikus táblát a benyújtott Pályázat készítőjének.

Szervező a zsűrizés során három darab tartaléknyertest is kiválaszt: Minden korcsoportban a második legtöbb szavazatot megszerzett Pályázatot, illetve egy tartalék eMagyarország Centrum nyertest is. Egy résztvevő legfeljebb egy darab nyereményre lehet jogosult. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

Szervező a nyertes résztvevőket legkésőbb a zsűrizést követő 5 munkanapon belül értesíti a regisztrációkor a résztvevő által megadott e-mail címeken egy alkalommal. A nyertes az értesítést követően 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni az értesítést. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőn belül nem igazolja vissza, úgy a nyertes pályázata kizárásra kerül és a Szervező a nyereményt a tartaléknyertesre ruházza át. A tartaléknyertes értesítésére a fent leírtak irányadók. Amennyiben a nyereményt a tartaléknyertes sem veszi át, vagy nem értesíthető, a nyereményt a Szervező jogosult visszavonni, vagy új nyertesre átruházni.

Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Résztvevő részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az értesítés visszaigazolásában feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás, és nem minősül szerencsejátéknak.

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a nyertes vállalkozás a hatályos magyar adó- és számviteli jogszabályok betartása mellett köteles viselni és elszámolni. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény kézbesítése a Szervező által megküldött e-mailben feltüntetett folyamat alapján történik. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a Játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.) Adatkezelés

a. A Játékos a Pályázat benyújtásával hozzájárul a játék igénybe vételéhez megadott személyes adatainak a Szervező által történő kezeléséhez (adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77244/2014.

b. A Szervező a 6.1. pont szerinti hozzájárulás alapján a Játék nyertes személyeinek megállapítása, beazonosítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények kiosztása és a reklamációk kezelése céljából a Játékosok következő személyes adatait kezeli:

i. az eTanácsadó neve;

ii. az eTanácsadó ID száma

iii. az eTanácsadó e-mail címe;

iv. az eMagyarország Pont címe

v. a Pályázatot készítő gyermek neve

vi. a Pályázatot készítő gyermek életkora

vii. a Pályázatot készítő gyermek lakhelye (megye, település)

c. A Szervező a személyes adatokat a nyertesek kiválasztását követő 6 hónapig kezeli, ezt követően gondoskodik a Játékosok személyes adatait tartalmazó adatbázis megsemmisítéséről.

d. A Szervező, mint adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

e. A Szervező a kizárt Játékos személyes adatait nem rögzíti a Játékosok személyes adatait tartalmazó adatbázisban, a kizárást követően haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről.

f. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó zsűrizésről készített jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, e-mail cím, település adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

g. A Szervező a Játékos által az e fejezet rendelkezése szerint rendelkezésére bocsátott személyes adatait kizárólag az e fejezetben meghatározott célokra és időtartamra használja fel, illetve kezeli.

Vegyes rendelkezések

• A kitöltött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: név elírás, e-mail cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának (Szervező érdekkörén kívül eső) elmaradásáért vagy késedelmes teljesítéséért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

• Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, vagy a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt megsértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

• Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, a nyereményjáték határidejét módosítsa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a www.djphalozat.hu oldalon.

• Szervező kijelenti, hogy a nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik hozzá.

• A Facebook teljes körűen mentesül a Nyereményjáték során felmerülő minden felelősség alól, így bármilyen probléma esetén a Játékos kizárólag a Szervezőhöz fordulhat.

A Játékos a Pályázat benyújtásakor a játékszabályokat és a játékban történő részvétel feltételeit megismerte, és ezek elfogadását követően küldi el pályázatát a megadott email címre.

Budapest, 2014. augusztus 1.

2014. augusztus 1. 08:00 | Pályázatok