tn-n02

A hatóság a szándékai szerint erősebb védernyőt ad a felhasználóknak, kiszámíthatóbb jogi környezetet a szolgáltatóknak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökének rendelete megújítja az előfizetői szerződésekre vonatkozó hírközlési szabályozást.

Változást hoz többek között a szerződés megkötése, módosítása, megszűnése, a szolgáltatói felelősség, a kiskorúak védelme és az üzleti előfizetőkre vonatkozó előírások terén is.

Az új szabályozás erősíti az előfizetők és a felhasználók jogi védelmét, figyelembe veszi a rendelet több mint három évvel ezelőtti kiadása óta eltelt időben bekövetkezett piaci és technológiai változásokat, valamint a hatósági munka tapasztalatait. Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) rendelet két lépcsőben, 2015. augusztus 1-jén, illetve november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a szolgáltatóknak legkésőbb 2015. szeptember 1-től, illetve 2015. december 1-től kell alkalmazniuk.

A szeptember 1-jétől kötelező 4 legfontosabb módosítás:

1. Megalapozottabban lehet dönteni a szerződéskötésről, nyomon követhetőbbek lesznek a módosítások

A könnyebben áttekinthető kínálatból, az átláthatóbb ÁSZF (általános szerződési feltételek) alapján, valamennyi előre látható költség előzetes ismeretében még megalapozottabb döntést lehet hozni egy adott szerződés megkötéséről. Az internet-hozzáférést biztosító szolgáltatók összegyűjtik és honlapjukon egy táblázatban, egységesen összehasonlítható formában közzéteszik az általuk kínált minden internet-hozzáférési szolgáltatás jellemzőjét és ajánlataik paramétereit.

A szerződés változásai annak megkötése után is jól nyomon követhetők. A kétoldalú szerződésmódosításra csak a felek ténylegesen egyező akarata esetén kerülhet sor, az előfizetők hallgatásával nem lehet „észrevétlenül” módosítani. A ráutaló magatartással, határozatlan időre kötött szerződéseknél az előfizetők előzetes beleegyezésére lesz szükség ahhoz, hogy akkor is módosuljon a szerződés, ha az előfizetők egyáltalán nem nyilatkoznak vagy valamilyen ráutaló magatartást tanúsítanak. Határozatlan idejű szerződés egyoldalú módosításakor a szolgáltatók csak akkor változtathatják a szolgáltatás díját, ha azt meghatározott költségnövekedés (pl. magasabb műsor-szolgáltatási díj) vagy az infláció indokolja. Az emelés indokáról a módosításról szóló értesítésben az előfizetőket tájékoztatniuk is kell. Az előfizetés helyének áthelyezési igényének teljesítésekor a rendelet lehetővé teszi, hogy azt az előfizetők díjtartozása esetén is elutasíthassák a nagyobb tartozásfelhalmozás megakadályozása érdekében.

2. Méltányosabbá válik a szerződések felmondása az előfizetők számára, több idő a hívásmegszakításra

A mobiltelefon-, mobilinternet-, műholdas és földfelszíni digitális televízió szolgáltatásra kötött szerződéseknél, ha a szolgáltatás a szerződésben megjelölt földrajzi címen nem vagy nem megfelelően működik, az előfizetők a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől számított 14 napon belül felmondhatják a szerződést, és csak az addig ténylegesen igénybe vett szolgáltatás díját kell kifizetniük. A szerződés megszűnésének költségeit – például kiszállási díj – a szolgáltatóknak kell állniuk; azt csak abban az esetben kell az előfizetőknek viselniük, ha a szerződés az ő hibájukból szűnik meg, például díjtartozás miatt. A szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az előfizetők a szerződés megszűnésekor a szolgáltató tulajdonában lévő eszközt – például médiaboxot – bármelyik ügyfélszolgálaton visszaadhassák, és a visszaadásról egyúttal igazolást is kötelesek adni, a felmondás elfogadását pedig továbbra sem tehetik az eszköz leadásától függővé. Hívásindításkor a hívás díjmentes megszakítására a telefonszolgáltatók ezentúl kötelesek legalább 5 másodpercet biztosítani a hívó fél számára a korábbi 3 másodperc helyett a hangpostára irányítás előtt.

3. Bővül a szolgáltatók kötbérfizetési kötelezettsége

Automatikusan kötbér jár majd az előfizetőknek a hibaelhárításról és a szolgáltatás újbóli elérési lehetőségéről szóló értesítés késésekor vagy elmaradásakor (korábban ilyen kötbér csak a hiba behatárolásáról szóló értesítésnek vagy magának a hibaelhárításnak a késése vagy elmaradása esetén járt az előfizetőknek). A szolgáltatóknak kötbérfizetéskor az eddigieknél részletesebb tájékoztatást kell adniuk: a kötbér mértékéről, számításának, kifizetésének módjáról, az alapul szolgáló szerződésszegő magatartásról; hogy az előfizetők pontosan tudják, hogy milyen okból és miért pont akkora összegű kötbér kifizetésére kerül sor.

4. Erősödik a kiskorúak káros tartalmakkal szembeni védelme

Az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók kötelesek a honlapjukon könnyen megtalálható helyen: a főoldalon, az egyes internetcsomagokat bemutató vagy a gyermekvédelemmel foglalkozó aloldalakon közzétenni a káros tartalmakat szűrő, egyszerűen és gyorsan telepíthető szoftverek elérhetőségét és a használatukra vonatkozó tájékoztatást. Számukra ez eddig is ajánlott volt a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal felhívása szerint. A tartalomszűrőkről szóló tájékoztatást az ÁSZF-nek is tartalmaznia kell.

Forrás: Technet
Fotó: Technet